Gizlilik Politikası KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Değerli Velimiz,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun temel amacı olan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusu bizim
için de çok önemlidir. Bu nedenle web sitemiz üzerinden alınan kişisel bilgilerinizi, size daha iyi hizmet
sunmak için kullanıyor ve güvenle saklıyoruz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil,
Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine gerekli önemi vermekteyiz. KVK Kanunu’nda tanımlı şekli
ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen
sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirme ve kişisel
verilerinize ilişkin politikamız aşağıdaki gibidir.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
 
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kişisel Veri Paylaşım İzni        
Özel Öz İpekyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK) uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla, sunduğumuz hizmetlerimiz ile bağlantılı ve sınırlı olarak
talep ettiğimiz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kullanılacak,
kaydedilecek, muhafaza edilecek, sadece kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile
paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak,
devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 8. maddesine uygun olarak kişisel verilerinizin sadece
gerekli olduğu ölçüde aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum
veya kuruluşlar; kişisel verileri koruma kurumu, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı
iştiraklerimiz/ortaklarımız; çalışanlarımız, danışmanlarımız,; Bilet Dükkanı olarak faaliyetlerimizi yürütmek
üzere hizmet aldığımız üçüncü kişi taşeron şahıs ve firmalar, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin
muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği
tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir. Kişisel
verileriniz sözlü, yazılı, elektronik ortamda, web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla
toplanabilir. Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK md. 11’de belirtilen kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz. Bunun için info@ipekyolueğitim.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile
imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya şirketimize hitaben yazdığınız “word veya pdf” formatındaki bir
dosyayı güvenli e-imza ile imzalayabilir veya size ait kayıtlı e-posta adresinden güvenli elektronik imzalı

şekilde başvuru yapabilir veya kargo ile  ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile şirket adresimize başvuru
yapabilirsiniz.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, internet sitemiz ve sosyal medya kanalları ile mobil ortamda mobil
uygulamalarımız ve bu mecralarda yayınlanan reklamlarımız ve kampanyalarımız kanallarıyla iletişim
taleplerinizi oluşturmak ve size daha iyi müşteri hizmetleri sunmak üzere toplanmaktadır:
(i) Adınız, soyadınız,
(ii) E-posta adresiniz,
(iii) Telefon numaranız.

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında işlenebilir. Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz çalışanlarımız, sosyal medya kanallarımızın
yönetimi, reklam ve kampanyalarımızın oluşturulması için hizmet aldığımız üçüncü kişiler ve firmalara,
gerekli ölçüde aktarılabilir.
Kişisel verilerin korunması Özel Öz İpekyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için önemli bir konudur.
Özel Öz İpekyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin
kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri
almaktadır. Özel Öz İpekyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin
sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi
taahhüt etmektedir. Özel Öz İpekyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gerekli bilgi güvenliği
önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü
kişilerin eline geçmesi durumunda Özel Öz İpekyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bu durumu
derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. Hizmet alıcılar, paylaştıkları bilgilerin doğru
olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK kapsamındaki kişisel verileri üzerinde sahip
oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi
verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.
Uygulanacak hukuk, yetkili mahkeme ve icra daireleri işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni” Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla
ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul mahkeme ve icra
daireleri yetkili olacaktır. Hizmet alıcılar, hizmet almadan önce “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Bilgilendirme/Kişisel Veri Paylaşım İzni”ni okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını kabul,
beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Bizi Arayın